newsletter Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze informacje o naszego serwisu.

regulamin

I. DEFINICJE

Portal - serwis www.RoyalWedding.pl, Wyspecjalizowana witryna internetowa, w której zamieszczane są wpisy, ogłoszenia reklamowe, artykuły i reklamy. Udostępniane są one nieodpłatnie użytkownikom serwisu.

Administrator portalu – prawny właściciel portalu www.RoyalWedding.pl lub osoba wskazana przez administratora, działająca w jego imieniu.

Właściciel portalu – prawny właściciel portalu www.RoyalWedding.pl - Joanna Kłosińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Sensar Joanna Kłosińska, ul. Świętokrzyska 8 lok.8, 59-220 Legnica. NIP 691-152-38-81, REGON 020722730, wpis do EDG 30095, Przeydent Miasta Legnicy.

Klient - każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,  zlecająca dokonanie wpisu do katalogu firm,  emisję reklamy lub ogłoszenia, przygotowanie reklamy do emisji.

Użytkownik – osoba odwiedzająca portal www.RoyalWedding.pl w celach informacyjnych.

Zamówienie – przedmiot emisji wpisu, reklamy, ogłoszenia oraz przygotowania reklamy do jej emisji.

Usługa – przygotowanie wpisu, reklamy lub ogłoszenia do emisji (projekt graficzny, tłumaczenia tekstu, przygotowanie wpisu) i sprzedaż powierzchni reklamowej na stronach portalu www.RoyalWedding.pl.

Regulamin – dokument określający zasady funkcjonowania portalu, zamieszczania reklam i ogłoszeń, relacje pomiędzy Klientami, Użytkownikami a Administratorem portalu www.RoyalWedding.pl.

Opłata – świadczenie uiszczane na podstawie faktury VAT przez Klienta portalu, za usługi świadczone przez Administratora portalu.

Faktura VAT PRO FORMA – dokument stanowiący ofertę handlową oraz będący zapowiedzią wystawienia faktury VAT.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal dostępny jest pod adresem www.RoyalWedding.pl.

2. Właściciel portalu zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił należność, o ile nie doszło do naruszenia Regulaminu.

3. Właściciel portalu www.RoyalWedding.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność zamieszczonych reklam i wpisów. Klient zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych po stronie właściciela portalu, wynikających z treści zamieszczonej reklamy lub wpisu.

4. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo odmowy oraz wstrzymania wykonania usług, względem których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść ogłoszeń, wpisów, reklam, atykułów jest sprzeczna z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego lub narusza prawa osób trzecich.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (np. poczta, bank, itp.).

6. Korzystanie z Portalu www.RoyalWedding.pl przez Użytkowników jest bezpłatne i jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.

7. Wszystkie treści i zdjęcia znajdujące się na stronach portalu www.RoyalWedding.pl oraz z mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, YT chronione są prawami autorskimi i nie mogą zostać w żaden sposób wykorzystane przez osoby trzecie, bez uzyskania pisemnej zgody właściciela portalu.

8. Porady zamieszczane na łamach portalu www.RoyalWedding.pl nie mogą być podstawą do żadnych działań i decyzji osób trzecich.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTA

1. Klient akceptuje niniejszy Regulamin z chwilą przesłania zgłoszenia. Właściciel portalu zapewnia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przez stałe zamieszczenie go na stronie portalu www.RoyalWedding.pl lub przez wydanie go Klientowi na jego żądanie w formie pisemnej.

2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że:
- zapoznał się z Regulaminem, aktualnym cennikiem, specyfikacją i wymaganiami oferty oraz akceptuje ich warunki;
- wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną (zgłoszenie);
- wyraża zgodę na prowadzenie działań marketingowych w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YT;
- wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

3. Klient odpowiada za poprawność dostarczonych właścicielowi portalu danych i informacji oraz oświadcza, że loga, opisy, zdjęcia, zawarte w wizytówkach Klientów są ich własnością i nie mogą zostać użyte do celów komercyjnych. Dane Klienta mogą być zgłoszone wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji.

4. Dodając wpis do naszego portalu, zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji na swój adres e-mail o nowościach w naszym portalu oraz o trwających promocjach.

5. Za zamówioną usługę Klient zobowiązany jest zapłacić właścicielowi portalu wynagrodzenie, według obowiązującego cennika.

6. Klient upoważnia właściciela portalu do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.

 

IV. WARUNKI EMISJI WPISU, REKLAMY LUB OGŁOSZENIA, REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Wpis dla miejsc na organizację przyjęć weselnych jest umieszczany na odnawialny okres 1 roku.

2. Dodanie wpisu do katalogu odbywa się za pomocą formularza, dostępnego do pobrania na stronie portalu.

3. Dodanie płatnego wpisu w zakładce Klub Royal Wedding jest możliwe dla firm, wykonawców czynnie związanych z branżą ślubną.

4. Portal www.RoyalWedding.pl będzie prowadził działania marketingowe w mediach społecznościowych Facebook i Instagram.

5. Wpis w zakładce Zapowiedzi i Młode Pary, związany z podaniem imion Młodej Pary, daty i miejsca ich ślubu oraz jednego zdjęcia jest bezpłatny. Po dacie ślubu wpis z Zakładki Zapowiedzi zostanie przeniesiony do Zakładki Młode Pary.

6. Dodanie artykułu w zakładce Media - Artykuły jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, na bezpłatne wykorzystywanie danego artykułu przez portale ślubne i pisma branżowe. Portale ślubne i pisma branżowe mogą wykorzystywać zamieszczone na portalu www.RoyalWedding.pl artykuły pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela portalu. Za każdym razem pod pobranym artykułem musi być podany autor tekstu, zdjęć oraz źródło jego pobrania - portalu www.RoyalWedding.pl.

7. Zlecenie emisji reklamy lub ogłoszenia winno być ujęte w formie pisemnej lub elektronicznej na adres info@royalwedding.pl .  Klient  zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, dane teleadresowe lub/i krótki opis prowadzonej przez niego działalności).

8. Aby wpis był widoczny musi być zaakceptowany przez administratora portalu.

9. Kolejność wpisów w województwie ustalana jest według kolejności wpłat abonamentu na konto właściciela portalu.

10. Publikacja wpisów na portalu następuje maksymalnie do 5 dni roboczych, od dnia zaksięgowania należności na koncie właściciela portalu.

11. Wpisy abonamentu „Rubinowego” i "Szmaragdowego" znajdują się nad wpisami abonamentu „Mini” i bezpłatnej wizytówki.

12. Wszelkie materiały niezbędne do emisji reklamy lub ogłoszenia winny zostać przesłane drogą mailową na adres info@royalwedding.pl bądź pocztą tradycyjną najpóźniej na 3 dni robocze przed datą emisji usługi w portalu. Niedotrzymanie przez Klienta niniejszego terminu przesuwa termin emisji reklamy lub ogłoszenia.

13. Ewentualne zmiany zamówienia (treść, grafika) Klient winien przedstawić w formie pisemnej z dokładnym określeniem zmian. Jedna zmiana emisji reklamy lub ogłoszenia w okresie rozliczeniowym jest bezpłatna. Każda kolejna zmiana w czasie jej emisji skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 25% wartości zamówienia.

14. Reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez portal należy sporządzić w formie pisemnej i określić w niej: dane Klienta, opis reklamacji, przedmiot reklamacji i jej uzasadnienie. Właściciel portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

15. Rezygnacja z emisji wpisu do katalogu firm lub ogłoszenia przed upływem jego terminu ważności wymaga pisemnego oświadczenia Klienta. 

 

V. OPŁATY I FAKTURY

1. Właściciel portalu po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszenia od Klienta, zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT pro forma i przesłania jej drogą elektroniczną.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy właściciela portalu pierwszej opłaty abonamentowej w pełnej wysokości, na podstawie otrzymanej faktury VAT pro forma.

3. Po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy właściciel portalu wystawia fakturę VAT i przesyła ją drogą pocztową na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu.

4. Na wpisy i ogłoszenia reklamowe ustala się abonament roczny odnawialny, którego cennik znajduje się na portalu w zakładce Reklama.

5. Przed zakończeniem okresu, za który opłacono usługę, właściciel portalu  przesyła fakturę VAT pro forma na kolejny okres rozliczeniowy. Brak wpłaty skutkuje nie odnowieniem wpisu o kolejny okres umowny i trwałym usunięciem przedmiotowego wpisu z portalu.

6. Rezygnacja z usług przed upływem ważności okresu, na który została zawarta umowa, nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty wpłaconej należności na rzecz właściciela portalu.

7. Zmiana warunków wpisu lub ogłoszenia w trakcie trwania okresu abonamentowego  na droższy, naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni, jakie pozostały do końca trwania danego okresu abonamentowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili udostępnienia ich na stronie internetowej portalu. O zmianach Klienci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Klient ma prawo w terminie 7 dni od otrzymania zmian w Regulaminie zgłosić zastrzeżenia. Brak zastrzeżeń do Regulaminu oznacza jego akceptację.

2. Regulamin obowiązuje i ma zastosowanie w usługach świadczonych przez właściciela portalu, z chwilą opublikowania go na stronie www.RoyalWedding.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne, mające zastosowanie.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Udostępnianie danych osobowych właścicielowi portalu ze strony Klienta i Użytkownika jest dobrowolne. Udostępnione przez Klienta dane są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r., Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204).

2. Gromadzone przez właściciela portalu dane osobowe służą do poprawnej publikacji informacji na temat działalności firmy Klienta oraz w celach służących świadczeniu przez właściciela portalu usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów rachunkowo – księgowych. Żadne dane, elementy graficzne Klienta i Użytkownika nie są sprzedawane, ani udostępniane osobom trzecim.

3. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych, dotyczących bieżącej działalności portalu oraz aktualnej oferty handlowej.

4. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych może nastąpić jedynie w formie pisemnej, przesłanej drogą e-mailową na adres info@royalwedding.pl lub pocztą tradycyjną.

 

Zespół Royal Wedding

Legnica, dnia 15 września 2009r.   
1 zmiana 15 marca 2010 r. 
2 zmiana 05.01.2012 r.
3 zmiana 01.01.2015 r.
4 zmiana 01.05.2016 r.
5 zmiana 21.03.2017 r.

wyszukiwarka


ostatnio dodane

Pałac Pakosław

Pałac Pakosław
więcej

Hotel Delfin **** Spa & Wellness

Hotel Delfin **** Spa & Wellness
więcej
zobacz wszystkie
« DODAJ WPIS »

   

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.